Det som publiceras på DCase.se är resultatet av grundlig research, hård faktakontroll och övertygelsen att god oberoende journalistik är viktig. Med ProPublica som förebild erbjuder vi gratis återpublicering av våra artiklar och grafik.

Vi använder Creative Commons verktyg för licensiering av våra verk.

Innan du återpublicerar behöver du känna till det här:

  • Du får inte redigera material som publiceras på DCase.se utan tillstånd. Undantaget är relativt enkla ändringar av tids- och platsangivelser. Till exempel så kan du ändra ”igår” till ”förra veckan” och ”Sundsvall” till ”här”. Även redigeringstekniskt enkla ändringar, som mellanrubriker, går att lägga till. För övrig redigering kontakta först artikelförfattare eller ansvarig utgivare för DCase.se, Peter Jonriksson.
  • Om du återpublicerar artiklar från DCase.se på nätet, så måste du också länka till den befintliga originalartikeln på DCase.se.
  • Du får inte sälja vårt material vidare eller återpublicera våra artiklar automatiskt.
  • Om du vill återpublicera fotografier, illustrationer eller rörliga bilder från DCase.se så kontakta alltid ansvarig utgivare.
  • På webbsidor där du återpublicerar våra artiklar ska det vara tydligt angivet hur man kommer i kontakt med dig.
  • När du återpublicerar måste du ge DCase.se cred och respektera den ideella upphovsrätten genom att sätta ut byline på artikelförfattaren/artikelförfattarna, om inget annat anges och helst i kombination med DCase.se, ”Namn Namnsson, DCase.se”.
  • Creative Commons tillhandahåller information om alla licenser för publicering och har du frågor så kan du även kontakta ansvarig utgivare för DCase.se.
  • Om du återpublicerar våra artiklar, så är vi alltid tacksamma för att du också skickar ett e-postmeddelande till info@dcase.se om att du gör detta.